25 februari 2014

Gebiedscommissie: teveel politiek, te weinig van bewoners?

In ons laatste blogbericht over de gebiedscommissie in oprichting lieten we het al weten: ook in het Politiek Café, georganiseerd door de bewonersorganisaties in Noord, stond de gebiedscommissie centraal.


De opzet van deze avond verschilde op zich niet zoveel van de andere avond, maar er kwamen andere thema's aan bod, werden we weer wat wijzer van de kandidaten en - zoals bleek - was er nieuwe informatie over de gebiedscommissie.

Henk van Ravesteijn, bewoner, oud bestuurslid van de bewonersorganisatie Liskwartier en één van de organisatoren van het Politiek Café, heette iedereen welkom bij het Politiek Café 2014. Inmiddels een traditie van de laatste jaren, want ook in 2010, 2011 en 2012 werden Politieke Café's georganiseerd.

Daarna stelde hij gesprekleider Paul Claessen voor, voorzitter van de bewonersorganisatie het Oude Westen, die ook al in 2012 het Politiek Café leidde.

Het programma van vanavond.

Bij het Politiek Café waren - ten opzichte van de kennismakingsavond van twee dagen daarvoor - een paar andere gezichten achter de tafels te zien:

voor de VVD was Simon Becker aanwezig

en voor de PvdA Ina Chabot. De kandidaat van NIDA was afwezig zonder bericht.

Paul gaf  - voor dat vragen aan de kandidaten werden gesteld - Joke Tissot van Patot, publieksvoorlichter van de gebiedscommissie, de gelegenheid over de commissie te vertellen.

'Waar de deelgemeente een politiek orgaan was, moet de gebiedscommissie a-politiek worden. Waar in de deelgemeente bij meerderheid besloten werd, moet de gebiedscommissie meer op consensus gericht zijn. De commissie moet zorgen voor draagvlak en eenheid.'

'De gebiedscommissie heeft een recht dat de deelgemeente niet had, namelijk het recht van agendering. De commissie kan gevraagd en ongevraagd adviseren. En dat advies moet door het bestuur van de gemeente gemotiveerd worden beantwoord. Dus niet alleen een ja of nee, maar met een duidelijk antwoord waarom die keuze werd gemaakt. Daarnaast zorgt de commissie voor een gebiedsplan.'

Vraag van bewoner: 'Hoe vaak komt de gebiedscommissie bij elkaar?' Joke: 'Minimaal één keer per maand, maar verder bepaalt de commissie dat zelf.'

'Zijn toehoorders welkom?' Joke: 'Dat is nog niet bekend.'

'Hoe gaan we contact onderhouden met de commissie?' Joke: 'Ook dat is nog niet bekend. Zie het maar als een spannend avontuur.'

Joke: 'Er worden twee fulltime 'zware' functionarissen aan de gebiedscommissie toegevoegd: een gebiedsdirecteur en een gebiedsmanager. Niveau loonschaal 14 t/m 16.' (Dat betekent tussen de € 4.200 en € 7.300 per maand.) Joke: 'De gebiedsdirecteur stuurt de betreffende ambtenaren aan en werkt nauw samen met de gebiedscommissie. Er is al een kandidaat voor de functie van gebiedsdirecteur geselecteerd. Formeel kan zijn benoeming nog worden tegengehouden. Hij is van de dienst Stadsontwikkeling en zijn naam is Nikkel Reinhoud. De gebiedsdirecteur werkt in Noord en valt onder de gemeentesecretaris.'


'Kan het bestuur een advies van de gebiedscommissie verwerpen, zelfs als er consensus is bij de commissie? Joke: 'Ja, dat kan, maar zoals al gezegd: ze moeten hoe dan ook reageren en ze moeten het duidelijk motiveren. Dat was bij de deelgemeente niet het geval.'

Het feit dat de gebiedscommissie alleen een adviserende rol heeft, maakt de invloed vanuit de wijken, vanuit Noord, op het beleid van de stad kleiner. Aan de andere kant was het beleidsterrein waarover de deelgemeente kon bepalen wat er in Noord ging gebeuren, ook beperkt.

'Wonen alle kandidaten van de gebiedscommissie in Noord?' Joke: 'Ja, dat is bij alle kandidaten gecontroleerd.'

'Hoe werkt dit straks met de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)?' Joke: 'Dat weet ik nog niet.'
Paul: 'Als de gebiedscommissie informatie in eerste instantie niet wil delen, dan kun je later toch altijd bij de gemeente terecht. Het zou overigens gezien de opzet van de gebiedscommissie uitermate vreemd zijn als  zij geen openheid van zaken geven.'


Vervolgens kregen vertegenwoordigers van een aantal organisaties de gelegenheid vragen te stellen.

Henk van Ravesteijn namens de bewonersorganisatie Liskwartier: 'Er zijn veel kleine projecten zoals geveltuinenacties, beschilderen electriciteitshuisjes, opzoomeren en dergelijk. Hoe denkt de gebiedscommissie dit soort projecten snel te kunnen regelen?'

Klaas van der Burg van Nut voor Noord: 'Projecten die zichzelf bewezen hebben, haast traditie zijn geworden, moeten we gewoon voortzetten.'

Menno Heetveld van D66: 'Wij zijn groot voorstander van burgerinitiatieven. Ik weet nog niet hoe we dat gaan financieren; we moeten dat bij de gemeente regelen.'

Theo Coşkun van de SP: 'Nee hoor, er is al zeker tussen de € 500.000 tot € 600.000 beschikbaar gesteld voor eenmalige bewonersinitiatieven. Daaruit worden niet de bijdragen betaald aan bijvoorbeeld de bewonersorganisaties. Daar is een ander potje voor. Alles onder de € 10.000 gaat via Opzoomeren.'

Nelleke Weltevrede van het CDA: 'We moeten de gebiedscommissie makkelijk toegankelijk maken voor bewoners. We moeten zorgen voor 'lichte' procedures en in de commissie kaders afspreken, waardoor je als bewoner niet teveel hoeft te wachten op de volgende vergadering van de commissie.'

Martha Harel van De Kracht van Noord: 'Veel gaat dit jaar gewoon door, zoals Opzoomeren.'

Ina Chabot van de PvdA: 'Denk er aan dat voor dit jaar de begroting al is vastgesteld. Meer geld zal er niet bij komen!'

Overigens werd door niemand de vraag gesteld: wat doen jullie straks niet meer in Noord? Want de indruk ontstond dat van alles en nog wat werd voortgezet. Maar in een tijd waarin bezuinigd wordt, is dat niet erg realistisch.
Thomas Roskam van Leefbaar Rotterdam: 'We moeten als gebiedscommissie spelregels afspreken, zodat het geld evenredig wordt verdeeld over de wijken in Noord en het niet naar één wijk gaat.'


Sam Vooren van GroenLinks: 'Bestaande projecten moeten zoveel mogelijk doorgaan en we moeten kijken wat we nog meer samen kunnen doen. Als je investeert in bewoners geeft dat extra rendement.'


Simon Becker van de VVD: 'Wij staan er wel anders in dan voorheen in de deelgemeente en vinden dat bewoners buurtbarbecues en -kerstbomen zelf moeten betalen.'


Henk: 'Hoe gaat de gebiedscommissie graffiti aanpakken? Als ik dat bij de deelgemeente aankaartte, duurde het weken voor het weg werd gehaald.'

VVD: 'Er is een contract met een bedrijf dat graffiti verwijderd, nu nog via de deelgemeente, waarin is geregeld dat het zo snel mogelijk wordt weggehaald.

Henk: 'Bij wie kan ik dan aan de bel trekken?'

De Kracht van Noord: 'Via de betreffende stadsapp van de gemeente; wij hebben daar wel positieve ervaringen mee.'


Hester van Vugt, bestuurslid van de bewonersorganisatie Bergpolder: 'Hoe denken de kandidaten over bewonersorganisaties, het behouden van de vele goede contacten met ons en met de actieve werkgroepen in Noord?'

PvdA: 'De bewonersorganisaties en andere actieve groepen in Noord zijn onze ogen en oren. Die netwerken moeten blijven bestaan.'

Leefbaar Rotterdam: 'Daar denken wij net zo over. Zij hebben veel kennis voor het maken van het gebiedsplan.'

D66: 'Financiering van deze organisaties vanuit de gemeente moet worden gewaarborgd. De gebiedscommissie moet zorgen voor een goede samenwerking met de bewonersorganisaties.'


Nut van Noord: 'Wij komen voort uit een bewonersgroep. Het goede is dat je straks als bewoner zelf over de wijk en over de besteding van het geld gaat. Bewonersorganisaties vertegenwoordigen niet iedereen. We willen ook aandacht voor jongeren en andere groepen. Via sociale media willen we ook andere bewoners bereiken.'

SP: 'Organiseer je buurt, zodat jouw/jullie stem wordt gehoord.'

CDA: 'Vergeet ook de ondernemersorganisaties in Noord niet.'

VVD: 'Bewoners worden nu al veel betrokken bij zaken in de wijk, zoals de aanpak van 'enge plekken' en kunst in de wijk. Doorgaan dus.'


De Kracht van Noord: 'Daar ben ik het mee eens, maar de gebiedscommissie moet wel bekijken wat de bewonersorganisaties ermee doen en toetsen of dat wat nu met het geld wordt gedaan effectief is.'

GroenLinks: 'We moeten samenwerking koesteren. De gebiedscommissie kan niet garanderen dat  er een budget blijft. Maar wat goed functioneert moeten we met een positief advies voorleggen aan de Coolsingel.'

Hester: 'Er zijn door de deelgemeente (deels nieuwe) participatiemedewerkers - de voormalige opbouwwerkers - in de wijken geparachuteerd, zonder dat wij daar enige stem in hadden. Zowel bij de aanstelling als bij evaluatie van hun werk - als die er al is - worden wij niet betrokken.'

SP: 'Dat moet dan zeker veranderen. Laat je stem horen en laat je geen diensten opdringen en zorg dat je waar voor geld krijgt.'

PvdA: 'Het is belangrijk dat we samenwerken We gaan uit van de wensen van de bewonersorganisaties.'


Karin Padmos, actieve bewoner van het Liskwartier en bestuurslid van de beheergroep Gordelwegtuinen: 'Vier jaar geleden stond ik hier ook voor het behoud van de tuinen aan de Gordelweg. Er zijn nu twee bloeiende verenigingen. We hebben veel steun gehad van de deelgemeente; die subsidieerde de huur van de tuinen. Men wil nu het beheer overdragen aan de bond van volkstuinders, waardoor de kosten omhoog gaan en voor ons de huur te hoog. Kunnen we de tuinen niet om niet krijgen en zelf het onderhoud doen? Of komt er ook in 2015 en de jaren daarna subsidie?'

SP: 'Er zitten 1054 tuinders bij de bond, maar je hoeft je niet neer te leggen bij het besluit. De gebiedscommissie kan dat onderzoeken en kijken hoe we het anders kunnen organiseren en daarover advies geven aan de Coolsingel. Grond gratis beschikbaar stellen en alles zelf regelen moet bespreekbaar zijn. Het is deels een non-probleem, want de subsidie die de deelgemeente gaf, werd betaald aan de gemeente. Vestzak broekzak dus. Een gang van zaken die we nu meteen kunnen doorbreken.'

VVD: 'Veel organisaties passen niet in de mal van Rotterdam. Hier ligt een belangrijke rol voor de gebiedscommissie. Dit is een mooi voorbeeld.'
  

De Gordelwegtuinen werden in  2011 weer in gebruik genomen.


PvdA: 'Zie het niet als grondpolitiek, maar als participatie. Je moet niet bij de bond. Zet je er als organisatie voor in, klop bij ons aan en wij proberen het als gebiedscommissie voor elkaar te krijgen.'

D66 en Leefbaar Rotterdam: 'We weten nog niet goed waar straks geld voor is. Vastleggen in het gebiedsplan!'

VVD: 'Zo als wel vaker passen zaken in Noord niet in een mal. Noord is Noord. Wij willen het zo houden en dus ligt hier een rol voor de gebiedscommissie.'


Hoewel het ook op de kennismakingsavond al even aan de orde kwam, had Wendelien Lans,  nog zo'n actieve bewoner (bestuurslid van de bewonersorganisatie Liskwartier, mede-organisator van deze avond) en bestuurslid van de Vrienden van de Hofpleinlijn wat vragen over de Hofbogen en de rol daarin van de Vrienden.

Wendelien: 'Wij willen de verloedering voorkomen. Gelukkig staat het nu hoog op de politieke agenda.
Er zijn veel ideeën. Belangrijk is dat de gebiedscommissie zich verdiept in de ontwikkelingen. Gaat de commissie de adviezen van de Vrienden gebruiken bij de advisering?' Klik hier en hier voor de ideeën en activiteiten van de Vrienden.

PvdA: 'Wethouder Karakus heeft 'beweging' aangekondigd. Wij vinden ontwikkeling van de Hofbogen van groot belang voor de werkgelegenheid en voor duurzaamheid. We zijn ontzettend blij dat de Vrienden zich zo inzetten en zullen zeker veel gebruik maken van de kennis en adviezen.'


D66: 'We hebben een initiatief voorstel gedaan dat op 26 februari behandeld zal worden in de raadscommissie. We zijn voorstander van een organische ontwikkeling om een stadspark op het dak te maken.'

Als we de natuur nog even zijn gang laten gaan, ontwikkelt dat park zich vanzelf.

SP: 'Het is schandalig hoe de gemeente omgaat met dit project. De gemeente moet verantwoording nemen. Opnemen in het gebiedsplan en wij moeten bewaken dat het wordt uitgevoerd.'

GroenLinks: 'Wij ondersteunen het plan. We zijn voor een kleinschalige aanpak.'

VVD: 'Het is  complex. Het dak moet eerst waterdicht gemaakt worden. Iedereen wil bewegen. Het is een object dat de wijken verbindt.'

Leefbaar Rotterdam: 'De lijn verloedert. Wij zijn verbaasd over het feit dat er in het verleden geld is uitgegeven om projecten in Parijs te bekijken en er vervolgens niets is gebeurd.'

CDA: 'Wij zullen het voorstel van D66 steunen. We moeten wel kijken naar de huurprijzen voor de ondernemers.'

Paul: 'De deelgemeentes vergaderden vooral. Wat gaan jullie doen?'

D66: 'Het was nu inderdaad heel veel stukken lezen. Straks moeten we als gebiedscommissie bij bewoners langs gaan en avonden bezoeken.'

PvdA: 'Wij willen met bewoners gaan speeddaten in de Nieuwe Banier en 't Klooster.'


Leefbaar Rotterdam: 'Nu pas naar buiten? Dat moesten we toch al doen? Voor ons is dat business as usual.'

Nut voor Noord: 'Wij zijn en komen voort uit bewoners, dus dichterbij kunnen we niet staan.'


De Kracht van Noord: 'Ik spreek veel met bewoners en ondernemers. We moeten het als gebiedscommissie zo regelen dat we bewoners van alle wijken van Noord bereiken.'

CDA: 'We doen het met ons team. En ik heb een fiets en een iPhone. Daarnaast volg ik de twitterberichten van de wijkagent.'


SP: 'Wij hebben overal contacten. De SP is van nature een buurtorganisatie, een ondernemingsraad van de wijk.'

GroenLinks: 'Het is een illusie dat je iedereen kunt bereiken, dus zoek naar plaatsen waar je het contact kunt laten opbloeien.'

Bewoner: 'Kan er door de gebiedscommissie geen speeddate markt georganiseerd worden? Daar kunnen allerlei werkgroepen, verenigingen en organisaties zich dan komen voorstellen.' Alle kandidaten reageren daar positief op!

En toen was het tijd voor pauze.


Tijdens de pauze konden bewoners vragen op papier zetten, die daarna via gesprekleider Paul Claessen aan de kandidaten werden gesteld. De vragen van deze bewoner komen in dit bericht niet terug. Het ging over de Zaagmolenstraat en parkeerproblematiek, waar we in ons vorige bericht al veel aandacht aan hebben besteed.

Even bijpraten.


Het zal een vreemd gevoel zijn voor Nils Berndsen: nog steeds portefeuillehouder en toch deze avond aan de zijlijn staan.


Bewoner: 'Hoe kijken de kandidaten aan tegen de herplantplicht van bomen en het vergroenen van binnenpleinen?'

GroenLinks: 'Het zal je niet verbazen dat wij meer bomen willen, meer vergroenen.'

VVD: 'Wij zien ook een rol voor eigenaren van de grond.'

Leefbaar Rotterdam: 'Wij zijn niet alleen voor de plicht van herplanten, maar willen de mooie oude bomen die Noord nog heeft zoveel mogelijk laten staan. Het duurt een eeuwigheid voor nieuwe bomen een beetje formaat hebben.'


Monumentale kastanjebomen aan de Bergsingel.

Johannes Odé: 'Kennen jullie de Noorderzononline en NOORD010inbeeld en volgen jullie de berichtgeving op die sites?' Op Leefbaar Rotterdam en Nut voor Noord na werd daar door alle kandidaten positief op gereageerd.

Bewoner: 'Als wij gezamenlijk fietsbeugels voor de straat willen, bij wie moet ik dan zijn?'

Nut van Noord: 'Bij de bewonersorganisatie indienen.'

Leefbaar Rotterdam: 'Regelen via het gemeenteloket.'


Bewoner: 'Waar gaat de gebiedscommissie straks vergaderen?'

PvdA: 'Het kan natuurlijk in het deelgemeentekantoor, maar dat staat niet vast. We zitten nog in een experimenteel stadium. Misschien moeten we een aantal gebiedscommissieleden per wijk hebben als direct aanspreekpunt.'

D66: 'We moeten tot een efficiënte taakverdeling komen binnen de gebiedscommissie.'


CDA: 'De deur staat open bij vergaderingen. Waar die worden gehouden, maakt mij niet uit. Vaste commissieleden als aanspreekpunt per wijk lijkt mij lastig. Bewoners stemmen niet voor niets op een bepaalde partij.'

De Kracht van Noord: 'We willen het graag zo transparant mogelijk houden voor bewoners en ondernemers. Dus duidelijke processen en aanspreekpunten.'


Bewoner: 'Hoe gaat dat eigenlijk met het gebiedsplan?'

SP: 'Dat wordt nu al door ambtenaren geschreven. Dat plan wordt voorgelegd aan de gebiedscommissie  die het dan zal bespreken met de bewoners. Dat plan met eventuele wijzigingen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk november dit jaar het plan definitief maakt voor de komende vier jaar.'

Joke: 'In dat verband: de gebiedscommissie wordt 7 april beëdigd. De eerste vergadering vindt direct daarna plaats. In deze vergadering wordt een aantal formele zaken geregeld, zoals het kiezen van de voorzitter en de vice voorzitter(s). Voor de vergaderingen worden ervaren ambtenaren gevraagd om die te leiden.'

Karin: 'Worden wij bij het gebiedsplan buitenspel gezet?'

PvdA: 'Nee, er wordt nu een plan voorbereid. Het is er nog niet en het is uiteraard niets definitiefs.'


Bewoner: 'Gebiedscommissie: verwerp het concept meteen. Laat het ambtenaren niet schrijven en ga het samen maken met bewoners.'


Bewoner: 'Ik volg Nederlandse les. Straks stopt het want er is geen geld meer. Wat doet de gebiedscommissie daar aan?'

D66: 'Wij kunnen daarover als er behoefte is natuurlijk wel adviseren en vragen of daar geld voor beschikbaar komt.'

GroenLinks: 'Als thema hebben we daar als gebiedscommissie niet direct mee te maken. Als je vindt dat er meer moet gebeuren op dat terrein, moet je landelijk gaan stemmen op partijen die daar wat mee doen.'


Leefbaar Rotterdam: 'Dat moet worden afgevangen op de scholen. De rijksoverheid gaat daarover.'

Bewoner: 'Er zijn allerlei welzijnsvoorzieningen als buurtcentra en bibliotheken verdwenen. Kan de gebiedscommissie dat ongedaan maken?'

SP: 'Dat zal niet makkelijk zijn, maar we kunnen - bijvoorbeeld via het gebiedsplan - bekijken wat er op te vullen is.'

Bewoner: 'Waarom zitten er niet alleen bewoners in de gebiedscommissie?'

CDA: 'Het voordeel is dat er nu een mix van bewoners - zoals Nut voor Noord en De Kracht van Noord - en politiek ontstaat. Wij hebben de netwerken om besluitvorming te beïnvloeden.'


GroenLinks: 'Ik ben als bewoner de politiek ingegaan op basis van mijn principes. GroenLinks deelt mijn idealen. Je weet bij een politieke partij waar die voor staat; je stemt niet op een onbekende persoon.'

Nut voor Noord: 'Wij staan gelukkig juist helemaal los van de politiek. We bekostigen alles uit eigen middelen. We hopen dat de kiezers dat straks waarderen.'

Meer bewoners zagen een tegenstelling tussen bewoners en politieke partijen. Maar is politiek iets anders dan bewoners die zich hebben georganiseerd van plaatselijke naar stedelijke naar landelijke partijen? De tegenstelling lijkt hem nu vooral te zitten in het gebrek aan direct contact tussen bewoners en politieke partijen. Bewoners voelen zich klaarblijkelijk onvoldoende gehoord, onvoldoende vertegenwoordigd door politieke partijen. Er is wantrouwen.
Overigens wordt die tegenstelling door de gemeente ook versterkt. Joke zei tenslotte: 'Waar de deelgemeente een politiek orgaan was, moet de gebiedscommissie a-politiek worden.'

Bewoner: 'Jullie propageren jezelf nu vooral als bewoners, maar ik weet weinig of niets van jullie. Wat doen jullie?'

Ina Chabot (PvdA): 'Ik ben 69 jaar en met pensioen. Ik zing in een koor en zit in een breiclub.'


Menno Heetveld (D66): 'Ik ben 46 jaar en werk als accountmanager in de energiebranche.'

Nelleke Weltevrede (CDA): 'Ik ben 35 jaar en nu nog raadslid. Verder werk ik op het landelijke bureau van het CDA.'

Martha Harel (De Kracht van Noord): 'Ik ben 61 jaar, heb lang bij een bank gewerkt en heb nu een bed and breakfast.'

Klaas van der Burg (Nut voor Noord): 'Ik werk parttime voor het VNO en ben 45 jaar.'

Theo Coşkun: 'Ik ben 63 jaar en nu nog bestuurder in Charlois.'


Sam Vooren (GroenLinks): 'Ik ben beeldend kunstenaar, filosoof, adviseer bij de gemeente Dordrecht en huisman. Ik ben 38 jaar.'

Simon Becker (VVD): 'Ik ben 25 jaar,  aan het afstuderen voor bedrijfseconomie en ben actief bij schuldhulpverlening.'

Thomas Roskam (Leefbaar Rotterdam): 'Ik ben 33 jaar en werk als consultant bij Eneco.'


'Wordt het nou ook echt anders?' De vraag of de gebiedscommissie straks 'teveel politiek, te weinig van bewoners' zou worden, bleek de rode draad van de avond. Zoals al eerder aangegeven, zien wij die tegenstelling niet. Wij denken wel dat de communicatie tussen enerzijds politiek en deelgemeente en anderzijds bewoners beter kon. Daar ligt de taak van de gebiedscommissie.

Verder zonder deelgemeente: het is niet anders. Maar wij hebben het gevoel dat de deelgemeente als kind met het badwater is weggegooid. In dat kader hebben wij zelf nog een vraag: komt er straks ook nog iemand van de gemeente in de wijk? Laten zij - net als de deelgemeente regelmatig deed via Ahmed Harika en Nils Berndsen - straks ook nog weten hoe zij de inzet van bewoners waarderen?

Wij hopen dat je na deze twee uitputtende berichten over de gebiedscommissie meer idee hebt van de commissie en waar je straks op wilt stemmen.

Nog steeds of nog meer vragen over de gebiedscommissie? Lees dan eens op de webpagina veelgestelde vragen gebiedscommissies van de gemeente.

Foto's: Johannes Odé en Mick Otten
Tekst: Mick Otten