14 juni 2013

De Agniesebuurt in de toekomst: ondertekening van gebiedsafspraken

Op 14 mei werd door de gemeente, deelgemeente en woningcorporaties Havensteder en Woonstad een document ondertekend, waarin zij afspraken maakten over de Agniesebuurt.


De ontvangst van alle genodigden. Meteen een goede gelegenheid om bij te praten.


Om het ook een feestelijk karakter te geven, was er ook muziek.


Marijke de Vries opende de bijeenkomst en heette iedereen welkom. Hoewel zij er inmiddels niet meer werkzaam is, was zij namens woningcorporatie Havensteder betrokken bij de totstandkoming van de  gebiedsafspraken.

De hierna volgende tekst is voor een deel ontleend aan het document, waarin de gebiedsafspraken  zijn vastgelegd.


Marijke: 'Vandaag wordt door alle participanten, de gemeente Rotterdam, deelgemeente Noord en woningcorporaties Havensteder en Woonstad een document ondertekend, waarin is vastgelegd wat de intenties zijn met de Agniesebuurt.' In de gebiedsafspraken is het toekomstperspectief van de wijk tot 2030 vastgelegd. Wat worden focus en uitgangspunten voor de komende jaren?


De Agniesebuurt bestaat uit min of meer twee delen, die weinig met elkaar gemeen hebben, met de Teilingerstraat (foto boven) en de Hofbogen (foto onder) als scheidslijn.In het Zomerhofkwartier (foto boven) zitten vooral bedrijven en scholen. In het andere deel staan met name woningen.


Paul Elleswijk, programma-manager van Havensteder, presenteerde de stand van zaken en het toekomstperspectief van het Zomerhofkwartier.


Het Zomerhofkwartier wordt sleets en rommelig genoemd met veel lege kantoorpanden. En natuurlijk twee grote scholen: het Grafisch Lyceum en ROC Zadkine. 's Avonds is dit deel van de Agniesebuurt verlaten. Opmerkelijk genoeg blijkt uit een onderzoek van de Rabobank dat een groot deel van de 250 bedrijven/bedrijfjes werkzaam is in de creatieve sector.


In de Agniesebuurt staan 1.950 woningen. Het merendeel is sociale woningbouw en bestaat uit portiekwoningen (foto boven). Havensteder is eigenaar van 1.200 van deze woningen. De wijk heeft 4.100 bewoners; 65% van hen heeft een niet Nederlandse achtergrond. De sociale contacten hebben de bewoners vooral buiten de wijk. De verhuisgraad is hoog. De wijk heeft een 6 als cijfer van de Veiligheidsindex, maar de tevredenheid bij bewoners neemt af.


Kortom: een wijk met weinig samenhang, met weinig sociale binding. Een anonieme wijk.


De plussen van de Agniesebuurt zijn: de ligging dichtbij het centrum, het (deels) historische karakter en de al aanwezige creatieve bedrijvigheid.

Dat is nu. Wat kan de wijk gaan worden in de toekomst? De partijen willen er een aantrekkelijk woon-werkgebied van maken. Met zoals in het document staat: een 'realistisch ambitieniveau'.

Weliswaar zijn de financiële middelen nu uiterst beperkt (bij alle deelnemende partijen moet er fors worden bezuinigd), maar toch is het maken van afspraken belangrijk, omdat de beperkte middelen dan wel doelmatig ingezet worden en met een toekomstperspectief waarin ze zich alle vier kunnen vinden. Vandaar deze niet vrijblijvende gebiedsafspraken, zodat de vier partijen er elkaar aan kunnen houden.


Wat zijn zoal die plannen? Onder andere het verbeteren van de leefbaarheid en meer woontevredenheid realiseren, zodat bewoners de wijk aantrekkelijk(er) gaan of blijven vinden en langer blijven wonen.

Zo worden de woonoverlast en overlast van jeugdgroepen aangepakt, waarbij bewoners en winkeliers actief worden betrokken.


Het noordelijk deel blijft voornamelijk wonen en moet een kindvriendelijk en groen karakter krijgen. Er moet dan nog heel wat gebeuren, maar de intentie is er en bij de geplande herinrichting van het Schout Heynricplein is die stap al gezet. De wijk moet ook een mix van huur- en koopwoningen krijgen.

Centraal daarin staat het Ammersooiseplein (foto boven) en het daaraan gelegen wijkcentrum de Banier (foto onder).Groen: de wijk moet veel groener worden. Met name initiatieven vanuit de bewoners zullen worden ondersteund, zoals bijvoorbeeld het boomtonnenproject.


Woningen: Havensteder gaat circa 100 woningen verkopen. 'Oude' woningen worden omgezet in sociale en dure huurwoningen. Meer diversiteit. Maar afhankelijk van marktontwikkelingen...


Mieke Sandifort, actief bewoner van de wijk, vertelde over de plannen van de vrijwilligers met De Banier.

De vier mannen die de overeenkomst ondertekenden.

Links wethouder Hamit Karakus namens de gemeente.

Portefeuillehouder Ahmed Harika namens deelgemeente Noord.

Namens Havensteder, Peter van Lieshout, directeur Centrum Noord.

Emile Klep, regiodirecteur Noord van Woonstad Rotterdam.


Hamit Karakus sprak over de rol van de gemeente in de uitvoering van de gebiedsafspraken.

Peter van Lieshout bevestigde nog eens de afspreken en de rol die Havensteder daarin heeft. Het wordt zwaar voor de woningcorporatie vanwege de vele miljoenen euro's die zij jaarlijks als verhuurdersheffing aan het rijk moeten gaan betalen.

Ahmed Harika is blij dat de afspraken er liggen, mede in verband met de opheffing van de deelgemeentes. Hij is enthousiast over de rol die De Banier in de wijk kan gaan spelen.


Emile Klep: 'Woonstad Rotterdam heeft geen woningen in deze wijk. Maar met ons Kies Precies project zijn wij actief in de Agniesebuurt. Vandaar dat wij vandaag mede ondertekenen.' 

Bij dit project worden kinderen en hun ouders begeleid bij de juiste keuze voor voortgezet onderwijs en voor een loopbaanrichting. Belangrijk voor de leefbaarheid en woontevredenheid op de langere termijn in een wijk als de Agniesebuurt!

Applaus voor de ideeën, presentaties en ondertekenaars.


Naborrelen en nabespreken.Waar willen de vier ondertekenaars op uitkomen in 2030? Op een levendige wijk met dynamiek, vooral in het zuidoostelijke deel. Met een onderwijscampus en aantrekkelijke voorzieningen voor jongeren, o.a. in de Hofbogen. En het Zomerhofkwartier met aantrekkelijke horeca en creatieve bedrijvigheid.

Mooie intenties? Het blijft koffiedik kijken, maar als je samen geen (positieve) strategie afspreekt, weet je zeker dat je daar niet zult komen.Foto's: Mick Otten en Johannes Odé
Tekst: Mick Otten