17 februari 2014

Van deelgemeente naar gebiedscommissie

Volgens het vorige kabinet vormden de deelgemeentes een onnodige bestuurslaag en nadat in 2012 ook een meerderheid van de Tweede Kamer die mening deelde, was het opheffen van de deelgemeentes een feit. De stekker gaat er definitief uit na de verkiezingen van 19 maart a.s.
In dit blogbericht nemen we afscheid van de deelgemeente en introduceren we de gebiedscommissie.

Op 6 februari vond de laatste vergadering plaats van de deelraad. De laatste keer dat Ahmed Harika als voorzitter nog een keer het woord kon voeren. Hij bedankte de deelraadsleden voor hun jarenlange inzet voor Noord. Na 34 jaar moeten Rotterdammers het zonder deelgemeente stellen.

Er werd onder andere gesproken over het boekje Noord is Noord, waar wij in ons bericht van 24 januari melding van maakten. Je kunt het de laatste liefdesbetuiging van de deelgemeente aan de bewoners, organisaties en ondernemers van Noord noemen.


Tijd voor de borrel. In stijl - maar ook weer niet te prijzig - afscheid nemen.

Gemengde gevoelens bij het afscheid van de deelgemeente?


Ter introductie van de gebiedscommissie werd afgelopen dinsdag een avond gehouden, waarop bewoners kennis konden maken met de mensen en de partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de commissie.

Hieronder volgt een impressie - dus geen letterlijk verslag - van deze avond, die werd georganiseerd door stichting LOKAAL en die plaatsvond in theater 't Kapelletje. Voldoende voor een eerste indruk van de kandidaten (zie later in dit bericht over het Politiek Café) en zo krijg je meteen een idee hoe (mede)bewoners van Noord over bepaalde thema's denken.

Na ontvangst in de foyer verzochten Dick Voskamp, zakelijk leider van 't Kapelletje, en een medewerkster van LOKAAL iedereen naar de theaterzaal te gaan.

Twee kopstukken van de deelgemeente geven het goede voorbeeld. In het trapportaal één van de foto's van Joop Reijngoud van Noorderlingen.

Gespreksleider Victor Vlam heette iedereen van harte welkom op deze avond. Hij vertelde over het programma van vanavond.

De zaal zat niet helemaal vol, maar wat later kwamen er nog meer bezoekers. Totaal zo'n 80 mensen. Daar zaten ook de nodige politici en ambtenaren bij. Eigenlijk een schrale opkomst voor een stadsdeel met bijna 50.000 inwoners. Misschien gaat de gebiedscommissie in de toekomst meer leven in de brouwerij brengen.

Victor bedankte alvast alle partijen voor hun aanwezigheid, maar hij mistte nog Emin Erdoğan van NIDA.

Die bleek - heel bescheiden - nog in de zaal te zitten, zich niet realiserend dat er een stoel voor hem klaar stond op het podium.

Voor hij in het kort wat over de gebiedscommissie ging vertellen, gaf Victor iedere partij de gelegenheid om binnen één minuut te vertellen waarom bewoners op hen moesten gaan stemmen op 19 maart. En dat lukte wonderwel. De ene partij liep iets uit, een andere partij was zelfs nog korter dan één minuut.

Martijn van der Valk van de PvdA: 'We staan voor een sterk en sociaal Noord. Daar moeten we vooral samen aan werken. Met jullie als bewoners zijn wij de ogen en de oren van de Noord. Wij willen gebiedscommissies waarin de belangen voor iedereen, voor jong en oud behartigd worden.'

Thomas Roskam van Leefbaar Rotterdam: 'Wij komen op voor uw belangen. Wij staan voor een heel, schoon en vooral veilig Noord.'

Marianne de Bever-van Eck van de VVD: 'Wij zijn er voor u. Wij willen vooral met u als bewoners werken aan een schoon, heel en veilig Noord. Maar eerst willen wij met u nagaan wat er wel en niet goed is in uw wijk.'

Naar aanleiding van een vraag van Victor daarover liet Marianne de Bever weten dat leden van de gebiedscommissie ook overdag actief moeten zijn, om dichter bij de bewoners staan.

Redactie: Wij denken daar niet anders over, maar was dat eigenlijk in de huidige situatie met de deelgemeenteraadsleden dan niet het geval?

Menno Heetveld van D66: 'Wij staan voor participatie, voor het stimuleren van bewonersinitiatieven. Wij willen bewoners heel nauw bij het bestuur betrekken. Wij willen investeren in buitenruimte en kindvriendelijke wijken. Victor: Wat vind je het mooiste aan Noord? Menno: Noord heeft gewoon alles, met heel veel culturele verscheidenheid.'


Sam Vooren van GroenLinks: 'Ik woon nog niet zo lang in Noord, maar vind het hier heerlijk. Als GroenLinks zijn we door het verdwijnen van de deelgemeente veel macht kwijt.  Geen probleem: we gaan mensen mobiliseren, energie opwekken. Samen met bewoners gaan we invloed uitoefenen voor een groen, vrij en gezellig Noord.'

Nelleke Weltevrede van het CDA: 'Ik kom uit de gemeenteraad en vind het fijn me nu voor de gebiedscommissie in te gaan zetten. Wij zijn een partij voor gezinnen. Wij willen groen, speelplaatsen maar ook de auto voor de deur. Wij willen nette, schone wijken.'

Theo Coşkun van de SP: 'Ik woon al 38 jaar in Noord. De gebiedscommissie is nieuw voor mij en voor de SP. Dus ook opnieuw, los van partijpolitiek en vooral samen, aan de slag voor Noord. Met bewoners en ondernemers en ook met bestaande (bewoners)organisaties.'

Naar aanleiding van een vraag van Victor daarover liet Theo weten dat Noord bewoners heeft met een mooie sociaal economische en culturele mix. 'We gaan bewoners helpen mee te denken.'

Martha Harel van De Kracht van Noord: 'Ik woon 14 jaar in Noord en ben actief in organisaties in Noord. Wij gaan werken vanuit bestaande organisaties en kennis in de wijken. Wij zijn vooral voor een transparante gebiedscommissie. Bij ons krijg je altijd antwoord. Wij willen bewonersinitiatieven stimuleren.' 

Emin Erdoğan van NIDA: 'NIDA is er voor alle bewoners. Geloof is belangrijk in onze partij. Geloof om gedrag positief te beïnvloeden. Ik wil dat dichterbij brengen.'

Klaas van der Burg van Nut voor Noord: 'Wij werken vanuit een bestaande bewonersvereniging. Wij weten wat participeren is! Wij dragen al langer bij aan een mooier Noord en gaan dat verder doen met Nut van Noord. En wij worden niet gehinderd door politieke motieven en partijen.'


Victor Vlam: 'We gaan over van een deelraad naar de gebiedscommissie. De gebiedscommissie heeft een adviserende rol. De leden van de commissie zijn de ogen en oren van de wijken. Ze moeten  pro-actief zijn naar bewoners. De commissie heeft een bepaald budget waarmee initiatieven kunnen worden uitgevoerd. Dus heb je als bewoner een idee, stap ermee naar de gebiedscommissie.
Eén keer in de vier jaar wordt er een gebiedsplan ontwikkeld, waarin wordt aangegeven wat wordt aangepakt en in welke richting Noord zich moet gaan ontwikkelen.'

Victor gaf vervolgens de partijen de gelegenheid om vragen aan de zaal te stellen en uiteraard konden de bewoners daar weer vragen over stellen aan de partijen. Hij begon bij Nelleke Weltevrede van het CDA.

Nelleke vroeg: 'Wat vinden jullie van het parkeerbeleid en de problemen daarmee in Blijdorp?' Dat gaf meteen veel reuring, want sommige bewoners wilden het daar helemaal niet over hebben ('daar is een andere bijeenkomst voor!'), anderen riepen dat de gebiedscommissie daar toch niet over ging. Vanuit de partijen werd vrij eensluidend aangegeven dat de  gebiedscommissie daar wel over kon adviseren.


'De afgelopen zijn er vijf fietsen van mij gestolen. Wat kan de gebiedscommissie daaraan doen?'

D66: 'Zorgen voor meer centrale fietsenstallingen.' Leefbaar Rotterdam: 'Het probleem is de dief. We moeten geen symptomen bestrijden maar oorzaken oplossen. Mensen moeten beter opgevoed worden. Betrek ouders bij problemen met jongeren en spreek mensen op fout gedrag aan.'


'Iedereen heeft slechte ervaringen met diefstal van fietsen. Maar de oplossingen van Leefbaar Rotterdam zijn te abstract, te weinig praktijkgericht. Overigens doen wijkagenten al heel veel.'


Victor: 'Is er behoefte aan meer parkeerplekken?' In het algemeen reageerde de zaal met 'nee'. 'Het is maar net hoe laat je aan/thuiskomt of je moeilijk of makkelijk een plek kunt vinden.'
'Moet er dan tot 18 of tot 23 uur parkeergeld betaald worden?' De meningen in de zaal en bij de partijen liepen uiteen.


D66: 'Wij willen deelgebruik van auto's stimuleren. Zorg ervoor dat er per adres een parkeerplaats is en betaald parkeren zou tot 23 uur moeten blijven.'


VVD: 'Ga er vooral soepel en slim mee om. Dat voorkomt veel problemen.'


SP: 'Het is niet zo simpel als we het nu doen voorkomen. Er zijn per (deel)gebied vaak verschillen die ook logisch zijn.'

Victor aan de zaal: 'Waar moet de gebiedscommissie zich mee bezig gaan houden?'


Op haar vraag/suggestie 'Kan de gebiedscommissie straten niet fietsvriendelijker maken?' kreeg zij veel bijval vanuit de zaal.

Victor aan de partijen: 'Kunnen jullie daar als gebiedscommissie wat aan doen?' Leefbaar Rotterdam: 'Natuurlijk kunnen we daar wat mee. Bijvoorbeeld door het op te nemen in de gebiedsplannen.'


Victor de Waal: 'Ik ben actief in de Fietsersbond. We hebben een inventarisatie gemaakt. Daarbij zijn 53 knelpunten benoemd in Noord. De Zaagmolenstraat blijkt de gevaarlijkste straat van Nederland te zijn.'

De Zaagmolenstraat. Probeer hier maar eens te fietsen.

Victor: 'In dat verband: we zetten ons in om allochtone vrouwen te leren fietsen en dan sturen we ze vervolgens de zwarte piste af. Verder zijn er veel te weinig stallingsmogelijkheden.'

Nut voor Noord: 'De gebiedscommissie heeft meer slagkracht dan de deelgemeente nu. We moeten ideeën sneller tot uitvoering kunnen brengen.'


GroenLinks: 'Woon je in een fietsgevaarlijke straat, wordt dan samen met je buren actief en spreek er gezamenlijk de gebiedscommissie op aan.' D66: 'Er is de laatste jaren al veel verbeterd, maar er is nog veel te doen. Rotterdam is de  gevaarlijkste fietsstad van Nederland.'

'Wij zijn bezig met de Zwart Janstraat. Daar en in de zijstraten komen meer stallingsplaatsen.' 

Een nieuwe vraag: 'Wat kan de gebiedscommissie doen aan winkelleegstand?' GroenLinks: 'Wij willen nog meer kleine, creatieve ondernemers stimuleren actief te worden in Noord. We moeten in gesprek gaan met die ondernemers en kijken of verhuurders iets kunnen doen aan de hoogte van de huren.' 

Victor: 'Hoe gaat de gebiedscommissie straks het contact aan met bewoners in Noord?'

'We willen de leden van de gebiedscommissie veel vaker zien in de wijk.'

Ina Chabot van de PvdA, zittend in de zaal: 'Dat doen wij nu ook al. Het weten van wat leeft bij mensen in de wijk is de grondslag; bepaalt dat je weet wat er moet gebeuren in de wijk.'

Cultuurscout Sanne Lansdaal: 'Je kunt mensen ook op een andere manier aan je binden dan dit soort avonden. Gebruik Facebook en Twitter. Er zijn al veel (bewoners)organisaties die dat gebruiken om contact te leggen.' 

D66: 'Nieuwe media zijn een goed idee. Daarnaast denken wij aan wijkreferenda.' 

'Met social media en ook met De Havenloods bereik je niet iedereen. Ik weet niet zo snel een andere oplossing, maar probeer meer bewoners te bereiken.'

SP: 'Als je de partijpolitiek laat varen, kunnen bewoners bij alle leden van de gebiedscommissie terecht en kan makkelijker contact worden gelegd. Opnieuw: we moeten het samen doen.'

NIDA: 'Het blijkt moeilijk contact te leggen met je buren. Ik was verbaasd dat zo weinig bewoners afkwamen op een uitnodiging om de moskee in de Insulindestraat te bezoeken. We moeten meer nadruk leggen op overeenkomsten in plaats van de verschillen.'

Nut voor Noord: 'De bewonersverenigingen hebben al heel veel contacten in de buurt en hebben al veel bereikt. Daar zit veel kennis en daar komen wij uit voort.'

Leefbaar Rotterdam: 'Ook deze zaal is geen afspiegeling van de wijk. Ik zie heel weinig jongeren.' (Redactie: wij weten niet waar Thomas de grens legt, maar afgezien van tieners zaten er opvallend veel jonge bewoners in de zaal.)

Als bewoner van Noord kon Johannes Odé het niet laten een goed idee te ventileren: 'Als je wilt weten wie allemaal actief is in Noord - en dat zijn veel meer mensen dan je denkt - koop het boek 'Noorderlingen' van Joop Reijngoud en ga al die clubs af. Dan bereik je meteen heel veel bewoners van Noord.'

Victor: 'En hoe denkt u nu over de toekomst van de gebiedscommissie nadat u al de vragen en antwoorden heeft gehoord?' Bewoner: 'Ik ben nog niet overtuigd. Eerst zien dan geloven.''


Bewoner: 'De Kracht van Noord en Nut voor Noord: hoe gaan jullie voor invloed op de Coolsingel zorgen, want jullie zitten niet in de gemeenteraad.'
Nut voor Noord: 'We hebben veel en goed contact met invloedrijke mensen in Rotterdam.' 
Bewoner: 'Ik twijfel daar toch wel aan. Het zal sterk afhangen van hoe goed jullie plannen zijn.' 

VVD: 'Het hoeft geen punt te zijn; het zal inderdaad afhangen van de kracht van de adviezen van de gebiedscommissie.'

CDA: 'Wij hebben er natuurlijk veel baat bij dat we een directe link met de gemeenteraad hebben.'

De Hofbogen kwamen in beeld.

SP: 'De Hofbogen liggen er al jarenlang slecht bij. Gaan we het dak nog vergroenen? Belangrijk is dat ook de buurt er wat aan heeft. Zie de plannen van onder andere de Vrienden van de Hofpleinlijn.'

'Maak er een fietsbaan van zoals al lang geleden is gesuggereerd.'

Sanne Lansdaal vol emotie: 'Wat heeft Noord nou aan een fietsbaan? Dan fiets je boven langs alle leuke kleine winkels en bedrijven. Niet doen!'

Bewoner: 'Knap niet alle bogen op zoals de Mini Mall. Dat maakt het voor het kleine creatieve ondernemers en kunstenaars te duur.'

D66: 'Wij willen wethouder Karakus dwingen om de Hofbogen over te nemen, nadat woningcorporaties Havensteder en Vestia en de huidige dakeigenaar ProRail geïnvesteerd hebben in het dak.'

Victor: 'Wat moet vooral blijven in Noord?' Bewoners:

  • de Noorderbioscoop (liefst in het Bergwegstation, maar de Nieuwe Banier of 't Klooster is ook goed) 
  • kunst in de buitenruimte en alle kunstenaarsinitiatieven
  • alle activiteiten in Noord
  • de oude panden in vooral het Oude Noorden
  • de energie van de Noorderlingen

Victor sloot de avond af en bedankte iedereen voor zijn/haar inbreng.

Omdat er deze avond bij de kandidaten veel nadruk lag op samenwerking in de gebiedscommissie, vroegen we ons haast af of een groot deel van de kandidaten niet één 'Partij voor Noord' konden oprichten. Maar het leven en vooral de politiek zijn niet zo simpel.


In dat kader hebben wij na afloop aan Martha Harel van De Kracht van Noord gevraagd waarom zij niet samen één partij hebben gevormd met Nut voor Noord.

Dat bleek vooral een praktisch, niet een principieel bezwaar te hebben. Beide partijen zijn pas onlangs opgericht. En dat blijkt niet zo makkelijk. Zo moet een partij minimaal 25 ondersteuners hebben. Dat aantonen kon niet via bijvoorbeeld een handtekeningenlijst. Iedere ondersteuner moest persoonlijk naar het deelgemeentekantoor om zijn/haar gezicht te laten zien. Dat zou op zich nog geen probleem zijn geweest, maar dat kon alleen tijdens kantooruren. Geen fraai voorbeeld voor de toekomst van de gebiedscommissie!

Evaluatie van het smaldeel van het CDA. Tevreden met het optreden van Nelleke?

Even napraten over de Hofbogen.

Zoals gezegd was dit een eerste kennismaking met (de kandidaten van) de gebiedscommissie. Afgelopen week vond er - bij toeval - nog een andere bijeenkomst plaats met de kandidaten in het Politiek Café. Omdat daar ook andere vragen naar voren kwamen en we nog iets wijzer werden van de toekomstige gebiedscommissie en de kandidaten, volgt daar een apart bericht van. Ja, nog meer van die gezichten, stellingen, opvattingen en ideeën, maar dan heb jij ook meer idee waar je op 19 maart op kunt gaan stemmen.

Foto's: Mick Otten en Johannes Odé
Tekst: Mick Otten